จังหวัดชุมพรพบประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ให้บริการชาวบ้านตำบลนาขา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองปลา หมู่ที่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2559 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ  รอดดอน นายอำเภอหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวน

1509595

ภายในงานมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้มาร่วมกันจัดบูทให้บริการประชาชน ทั้งทางด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการด้านการเกษตร การแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและตู้ยาสามัญให้แก่โรงเรียน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นทีอีก 50 ชุด

1509591

นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการจังหวัดพบประชาชนของจังหวัดชุมพร เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง การนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุข ด้วยการดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้รับบริการของรัฐอย่างเสมอภาค และทั่วถึง

1509594

จังหวัดชุมพรจึงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยการบูรณาการหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน โดยจังหวัดชุมพรได้กำหนดเป้าหมายในการออกหน่วยบริการทุกเดือนในพื้นที่ทุรกันดาร หมุนเวียนไปยังอำเภอต่างๆ ให้ทั่วถึง อีกด้วย

 

 

 

Related posts