จังหวัดชุมพร จัดพิธีชุมนุมสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2560

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน หรือ อปพร.จังหวัดชุมพร เป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และความไม่สงบต่างๆ ในหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดภัยพิบัติ หรือลดความสูญเสียร้ายแรงกับพี่น้องประชาชน  ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยขอขอบคุณ อปพร. ทุกนาย ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ ในการอุทิศตนทำงาน เพื่อส่วนรวม บริการพี่น้องประชาชน ด้วยความกล้าหาญ   และความเมตตา ด้วยดีตลอดมา
ด้าน นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ อปพร.กลาง กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร. ดังนั้น ศูนย์ อปพร. จังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมชุมนุมสวนสนาม และปฏิญาณตนของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฎแก่สาธารณชน ได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ

Related posts