ชุมพร กระทรวงพาณิชย์ยกระดับตลาดใต้เคี่ยมเป็น “ตลาดต้องชม”

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 เม.ย.60 ที่ตลาดใต้เคี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร นางจันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายประจินต์  ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดชุมพร นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอท่าแซะ จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร พัฒนาการอำเภอละแม พร้อมด้วยคณะร่วมพิธีเปิด “ตลาดต้องชม” โดยมีส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

นายนรินทร์  พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม เปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านั้นราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน ตกต่ำทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากค่าครองชีพสูงแต่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ชาวบ้านจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้และเกิดการรวมกลุ่มภายใต้ชื่อกลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงอำเภอละแม

เริ่มต้นจากชาวบ้านเพียงไม่กี่คน ระยะเวลาเพียงแค่ 1ปีกว่าสามารถขยายสมาชิกครอบคลุมทั้งอำเภอ  จึงต้องหาสถานที่จำหน่ายผลผลิตต่างๆให้กับชาวบ้านจึงเกิดตลาดใต้เคี่ยมขึ้น ซึ่งตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดของชาวบ้านอย่างแท้จริง เพราะช่วงแรกในการก่อสร้างทั้งเงินและแรงงานมาจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้งสิ้น

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารตลาดล้วนมาจากผู้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้านร่วมกันบริหาร เพื่อให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้านหายาก อาหารทะเล  พืชผักปลอดสาร และอื่นๆอีกมากมายแต่ยังคงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวอำเภอละแมเอาไว้

ด้านนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวชื่นชมผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งทำให้ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและจับจ่ายอย่างมากมายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์

ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  ท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ตลาดชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  เพื่อกระจายสินค้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ซึ่งตลาดใต้เคี่ยมเป็นอีกแห่งหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามา ให้การสนับสนุน และยกระดับให้ตลาดใต้เคี่ยมเป็นตลาดต้องชม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

Related posts