พ่อเมืองชุมพรเปิดโครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุมพร

ที่โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์  อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายสมดี  คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางรุ่งทิพย์  นวลขาว พนักงานอาวุโส รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ชุมพร ร่วมกับ ธกส.จังหวัดชุมพร  จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ  ระหว่างวันที่12-14 ก.ย.59 เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

13095902

นางรุ่งทิพย์  เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ชุมพร และ ธกส.จังหวัดชุมพร  ปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุมพรมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนจำนวน 960 องค์กร มีจำนวนสมาชิก 83,604 ราย

13095904

 

มีสมาชิกมาขอขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหมด จำนวน2,141ราย  กองทุนฯสามารถชำระหนี้แทนได้ 188 ราย  และในปี 2558-2559 ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่ากับสมาชิก 31องค์กร เป็นเงิน  930,000บาท  แต่จากการติดตามผลพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังขาดความองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพจึงจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เกษตรสามารถ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการต่อไป

13095903

 

Related posts