จังหวัดชุมพรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการออกแบบสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร

เมื่อวันที่17 พ.ค. 60 ที่ศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฝังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ตามโครงการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝังทะเล หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายทรงชัย ชูทิพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณ หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ชายฝั่งประสบปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากคลื่นลมแรง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ และของประชาชน ไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะเสียหาย หรือจมหายไปในทะเล

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการสำรวจออกแบบรายละเอียดของเขื่อน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาและจัดทำรายผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบไว้ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาไว้ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2560

สำหรับโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีการนำเสนอเขื่อนรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 6 แบบ ได้แก่เขื่อนถุงทราย เขื่อนหินใหญ่เรียง เขื่อนหินเกเบียน กำแพงกันคลื่นแนวดิ่ง กำแพงกันคลื่นบันได และการเสริมทรายชายหาด ซึ่งรูปแบบเขื่อนทั้ง 6 แบบ มีข้อดีข้อเสีย และผลกระทบแตกต่างกัน และได้มีการศึกษามาก่อน การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลือก ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างต่อไป

Related posts