จังหวัดชุมพรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ อ.ท่าแซะ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้และเข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร ได้ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งด้านราคา กลไกการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางและการบริโภคที่ปลายทาง พี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือที่เรียกกันว่า “ศูนย์เรียนรู้” โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกัน นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งด้าน การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพ และการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าแซะ ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตทุเรียนจาก 5,600 บาทต่อไร่ เป็น 4,800 บาทต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตทุเรียนคุณภาพร้อยละ 10 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ จำนวน ๕ สถานี ประกอบด้วย สถานีเศรษฐกิจพอเพียง สถานีการผลิตทุเรียนคุณภาพ สถานีการลดต้นทุนการผลิต สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสถานีการอารักขาพืช ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ผ่านมา สู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

Related posts