หลายภาคส่วนในจังหวัดชุมพรร่วมปลูก มเหสักข์และสักสยามินทร์ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61 ที่บนภูเขาในพื้นที่เขตสวนป่านาพญา ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายณรงค์  พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองตรี ธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษา อพ.สธ. ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำ บก.อส.ปค.มท.เรืออากาศตรีโสภณ  ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน นายสุชาติ ทับเคลียว ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  และนายวิชิต  กัลป์ยาณวัตร พัฒนาการอำเภอละแม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และ ชาวชุมพร จำนวนมาก ร่วมปลูกป่าตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์

พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า “มเหสักข์” คือ ต้นสักที่ใหญ่มากมีอายุราว 1,500 ปี อยู่ที่วนอุทยานสักใหญ่ บ้างปางเกลือ ตำบลน้ำไคร่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” เมื่อวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2552 ส่วน “สักสยามมินทร์” เป็นสายต้นที่หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint  ปรากฏว่า สักสยามินทร์มี DNA Fingerprint ของมเหสักข์มากกว่า 50% เชื่อว่าสัก “สยามินทร์” เป็นลูกของ “มเหสักข์”โดยประวัติสักสยามินทร์ หลักฐานที่หามาได้นั้น สามารถพิสูจน์ว่า ต้นสักสองต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาวอำเภอลับแลนำมาปลูกจากม่อนจำศีล พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2444 เรียกว่า ต้นสักทั้งสองต้นนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 109 ปีนับแต่ปีที่นำมาปลูก

ด้านนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ไม้สักพระราชทาน และเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้สนับสนุนโครงการฯ จึงจัดโครงการ  “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์ ปลูกต้นมเหสักข์และสักสยามินทร์ที่จังหวัดชุมพรจำนวนกว่า 1,100 ต้น

Related posts