กฟผ.แม่เมาะร่วมแสดงความยินดีและส่งเยาวชนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  ที่กองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายชัยวัฒน์ นาควะรี วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสาตำบลนาสัก เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะร่วมแสดงความยินดีและส่งเยาวชนอำเภอแม่เมาะ จำนวน 4 คน

คือ น.ส.อรนภา ชุมภูสืบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา น.ส.ฤทัยกานต์ อินปัญโญ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา น.ส.รุ่งรัตน์ อุตตะโปน โรงเรียนสบจางวิทยา และ น.ส.ณัฐธิษาเปี้ยสาย โรงเรียนสบจางวิทยา ในโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง(Kunming University of Science and Technology) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเยาวชนทั้ง 4 คนได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (Bachelor’s Degree in Electric Engineering and Automation) ระยะเวลา 5 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง China Southern Power GritCo.Ltd กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้คัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เข้ารับทุกการศึกษาดังกล่าว ซึ่งเยาวชนทั้ง 4 คนจะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 4 กันยายนนี้

Related posts